Mężczyzna siedzący przy biurku i pracujący na komputerze

Zdrowe warunki pracy w ICZ Healthcare sp. z o.o.

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Plakat o projekcie Zdrowe warunki pracy w ICZ Healthcare

ICZ HEALTHCARE sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zdrowe warunki pracy w ICZ Healthcare sp. z o.o.”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Celem głównym jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka u Beneficjenta – ICZ HEALTHCARE sp. z o.o.- Szpital Żywiec, co pozwoli na ułatwienie pozostania w zatrudnieniu jego pracownikom. Cel będzie realizowany poprzez działania szkoleniowe, działania w ramach inicjatywy work-life-balance oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego. Projektem zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej zatrudnione u Beneficjenta na co najmniej 0,5 etatu łącznie 100 osób, w tym 79 kobiet, 21 mężczyzn, 67 osób 50+. Zakres projektu wynika z „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w ICZ HEALTHCARE sp. z o.o. – Szpital Żywiec”. Zadania w projekcie dostosowane są do potrzeb pracodawcy i jego pracowników, wynikają bezpośrednio z celu głównego, przyczynią się do jego realizacji i mają charakter prozdrowotny.

Numer projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-0013/23

Okres realizacji: 01.09.2023- 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji: ICZ HEALTHCARE sp. z o.o. – Szpital Żywiec.

Wartość projektu ogółem: 338 650,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 287 852,50 PLN oraz wkład własny 50 797,50 PLN.

Skip to content