Budynek Szpitala Żywiec z powietrza

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających naszą Stronę jest ICZ Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, przy ul. Pola Lisickich 80, 34-300 Żywiec.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00–19:00

ICZ Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową https://szpitalzywiec.pl („Strona”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą Stronę, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasza Stronę, prosimy także o kontakt pod adresem media@szpitalzywiec.pl.

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających naszą Stronę jest ICZ Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, przy ul. Pola Lisickich 80, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000531095, NIP: 7010451363; REGON: 360317488, kapitał zakładowy 110 900,00 zł („Administrator” lub „my”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

Zakres przetwarzanych danych osobowych i cel ich przetwarzania różni się w zależności od funkcjonalności Strony, z której zdecydują się Państwo skorzystać.

W odniesieniu do wszystkich osób odwiedzających Stronę Administrator ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których przeglądają Państwo treści informacyjne Strony oraz do danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Stroną oraz w celach statystycznych. Podstawa przetwarzania tych danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci administrowania i obsługi Strony oraz możliwości dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Stroną. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

W razie skorzystania z zawartych na Stronie wtyczek społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) może dojść do przekazywania niektórych Państwa danych do operatorów tych serwisów społecznościowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Ponadto gromadzimy również dane, które zdecydują się Państwo nam przekazać poprzez: 1) formularz kontaktowy, 2) formularz rekrutacyjny, bądź 3) zapisując się do Newslettera.

1. Formularz kontaktowy

W razie skorzystania z formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt”) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych podanych w treści wiadomości. Zgromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania (i ewentualnie dalsze zapytania w ramach tej samej korespondencji). Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci obsługi kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W razie zawarcia w treści wiadomości jakichkolwiek szczególnych kategorii danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez zamieszczenie tych danych w zapytaniu oraz ich przesłanie do Administratora (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgodę tę mogą państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Formularz rekrutacyjny

W ramach formularza rekrutacyjnego (zakładka „Praca”) zbierane są następujące dane osobowe kandydatów do pracy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), inne dane osobowe podane w treści wiadomości oraz CV kandydata. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i oceny kandydata do pracy. Podstawą przetwarzania tych danych jest ich niezbędność w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z kandydatem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy), a w zakresie wykraczającym poza dane wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – dobrowolna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania tych danych znajduje się w „Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy”.

3. Newsletter

W przypadku zapisania się do Newslettera Administrator przetwarza adres e-mail osób zarejestrowanych w celu świadczenia usługi Newsletter.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby korzystać z usługi Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Więcej informacji na temat usługi Newsletter znajdą Państwo poniżej.

W razie konieczności obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami wszystkie lub niektóre wymieniona dane osobowe mogą być dalej przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), nie dłużej jednak nie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jak postępujemy z danymi?

Zgromadzone przez nas dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Strony. W przypadku danych osobowych zgromadzonych poprzez formularz kontaktowy, bądź zapisanie się do Newslettera, dane te będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas niezbędny dla udzielenie odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie oraz przez czas funkcjonowania usługi Newsletter, nie dłużej jednak niż do momentu Państwa rezygnacji z tej usługi. Okres przechowywania danych osobowych pozyskanych przez formularz rekrutacyjny określa „Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy”.

Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, w tym hosting (nazwa.pl).

Państwa dane osobowe mogą ponadto podlegać przekazywaniu do innych podmiotów z grupy kapitałowej Administratora, mających siedziby w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Bezpieczeństwo danych jest w tym przypadku zapewnione przez wiążące reguły korporacyjne funkcjonujące w ramach tej grupy oraz standardowe klauzule ochrony danych, a w zakresie danych osobowych odbiorców objętych przepisami kanadyjskiej ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych, przekazywanych do Kanady – podstawą przekazania jest decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. nr 2002/2/WE w związku z art. 45 ust. 9 RODO.

Na podstawie danych osobowych osób odwiedzających Stronę Administrator nie będzie podejmował wobec takich osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystania ze Strony oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. sesyjne pliki cookies. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookies, pozwalająca nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie, pozostaną zapisane na Państwa urządzeniach, dopóki ich Państwo nie usuną.

Podstawą zainstalowania i udostępnienia plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym jest Państwa zgoda, wyrażana poprzez dalsze korzystanie ze Strony po zapoznaniu się z informacją o plikach cookies, wyświetlaną po wejściu na Stronę. Zarządzanie plikami cookies przez osobę odwiedzającą naszą Stronę, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.

Wtyczki społecznościowe zawarte na stronie i związane z tym przekazywanie danych

Na naszej Stronie wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe następujących serwisów społecznościowych („Serwisy Społecznościowe”):

W razie udostępnienia naszej Strony poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk wtyczki społecznościowej, dochodzi do ustanowienia połączenia między Państwa przeglądarką a serwerem jednego z Serwisów Społecznościowych. Dochodzi wtedy to przekazywania Państwa danych osobowych (w szczególności adres IP, wykorzystywana przeglądarka, czas przeglądania naszej Strony) do Serwisów Społecznościowych. Jeżeli udostępnienie Strony nastąpi w sytuacji, gdy są Państwo równocześnie zalogowani na Państwa koncie w jednym z Serwisów Społecznościowych, mogą Państwo połączyć treść naszej Strony z Państwa profilem w Serwisie Społecznościowym. W rezultacie Serwis Społecznościowy może przypisać Państwa wizytę na naszej Stronie do Państwa konta w tym Serwisie Społecznościowym. Nasza rola w tym procesie ogranicza się do gromadzenia i przekazywania tych danych z chwilą kliknięcia przez Państwa na przycisk wtyczki społecznościowej. Podstawą prawną przekazywania przez nas tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu oraz promowania Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, bezpieczeństwo przekazywanych danych zapewnione jest przez udział wymienionych Serwisów Społecznościowych w Programie Tarcza Prywatności UE-USA.

Wskazujemy, że jako Administrator nie odpowiadamy za dalsze przetwarzanie przekazanych danych przez same Serwisy Społecznościowe. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich politykach prywatności tych Serwisów Społecznościowych (linki zamieszczone powyżej).

Newsletter

Usługa Newsletter umożliwia wszystkim zarejestrowanym otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wybranych informacji dotyczących działalności Administratora, innych spółek z grupy InterHealth Canada, a także funkcjonowania i rozwoju Nowego Szpitala w Żywcu. Osoby korzystające z Newslettera raz w miesiącu otrzymywać będą również zestawienie wszystkich nowości na Stronie.

Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne. Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla osób, które w sposób prawidłowy dokonały rejestracji.

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1. Wejść na Stronę;
  2. Wypełnić elektroniczny formularz przez wpisanie w polu o nazwie „E-mail” adresu e-mail, na który wysyłane mają być kolejne edycje Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się;
  3. Potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności w zakresie funkcjonowania Newslettera poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru;
  4. Kliknąć na przycisk „Subskrybuj”.

Po dokonaniu powyższych czynności, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego proces rejestracji. W celu uruchomienia usługi Newsletter należy wejść na konto skrzynki pocztowej i kliknąć na nadesłany link do procesu weryfikującego proces rejestracji. Czynność ta spowoduje dodanie adresu e-mail wskazanego w procesie rejestracji do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Proces rejestracji jest zakończony.

W celu usunięcia danych z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter należy kliknąć na dedykowany w tym celu link zawarty w którejkolwiek z wiadomości e-mail przesłanej w ramach Newslettera.

Monitoring

Obiekt szpitala jest monitorowany.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala, wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentami na oddziałach szpitalnych, zwiększenia ochrony  mienia  oraz bezpieczeństwa  informacji  prawnie chronionych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z właściwymi przepisami   prawa   krajowego,      art.   22   ust.   3   i   art.   23a   ustawy   z   dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 14  dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, niniejszy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto służy Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony oraz odbiorców usługi Newsletter prosimy o kontakt pod adres iod@szpitalzywiec.pl

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 10.08.2021.

Skip to content