Skargi, wnioski i petycje

Skargi, wnioski i podziękowania

Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę, wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi, wniosku czy też petycji jest wolne od opłat. Ww. dokumenty można kierować zarówno do dyrekcji szpitala, jak i do Rzecznika Praw Pacjenta.

Jedną z kluczowych wartości przy zapewnianiu wysokiej jakości opieki nad pacjentem jest dostarczanie pacjentom informacji. Szpital Żywiec jako podmiot leczniczy, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić obecnym i przyszłym pacjentom jasną i rzetelną informację o szpitalu i jego usługach. Pracownicy szpitala mają za zadanie wsłuchiwać się w głos pacjentów i zbierać ich opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie z wykorzystaniem różnych rozwiązań technologicznych oraz ustnie, w którym to przypadku musi zostać sporządzona notatka/protokół.

Skargi będą rozpatrywane niezwłocznie, a skarżący otrzymają formalną odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, który nie powinien przekroczyć 30 dni – chyba, że na podstawie skargi niemożliwe będzie ustalenie tożsamości lub danych skarżącego, pozwalających na bezpośrednią komunikację z nimi.

Skargi i wnioski można składać do:
Dyrekcji ICZ HealthCare Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec

ul. Pola Lisickich 80, 34-300 Żywiec

tel. 33 44 01 401

e-mail: bop@szpitalzywiec.pl

przyjmowanie pacjentów:

wtorek, czwartek w godzinach: 11.00 – 12.00

Biura Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

tel: 22 506 50 64

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 (czynna całą dobę)

Więcej informacji: Kontakt RPP

Działu Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

tel.  32 735 05 45 od pn.-pt. w godz. 08.00 – 16.00

e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl

Ponadto, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę składana do:
Beskidzkiej Izby Lekarskiej: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 23, tel. 33 815 03 12
Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych: Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28, tel. 33 822 8111

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w skardze lub wniosku jest ICZ HealthCare Sp. z o.o. 34-300 Żywiec ul. Pola Lisickich 80, prowadząca Szpital Żywiec pod adresem: 34-300 Żywiec ul. Pola Lisickich 80.

Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@szpitalzywiec.pl lub pod adresem siedziby Szpitala w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych), a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO lub art. 9 ust. 2 lit. f i h RODO, jeżeli skarga/wniosek dotyczy udzielanych świadczeń zdrowotnych). Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia skargi lub wniosku i przechowujemy je do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi brokerskie, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mają Państwo również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. W zakresie danych zebranych na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadku gdy uznacie Państwo, że Wasze dane są przetwarzane nieprawidłowo, macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja: 01.03.2024 r.

Skip to content