Szpital Żywiec - widok z lotu ptaka

Parking

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor wjazd na teren szpitala i pobyt do 15 minut jest bezpłatny, dzięki czemu można np. podwieźć kogoś pod same drzwi główne, albo przywieźć paczkę dla pacjenta.

Pobyt na terenie parkingu powyżej 15 minut jest płatny – 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.

Uwaga! Zmiana cennika od 1 stycznia 2024 r.

3 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju
22 zł za dobę
Zapraszamy! 

Podstawowe informacje
Regulamin

Pobyt na terenie parkingu do 15 minut jest bezpłatny.

Powyżej 15 minut obowiązują następujące opłaty:

 • dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych parking jest płatny 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju,
 • dla Pacjentów podczas hospitalizacji w Szpitalu opłata za parking wynosi 22 zł za dobę, którą w dniu wypisu należy uregulować w kasie Szpitala na podstawie karty informacyjnej.

Zwolnieni od opłat za wjazd i parkowanie są:

 • użytkownicy pojazdów korzystający z parkingu płatnego w czasie nieprzekraczającym 15 minut;
 • osoby niepełnosprawne na podstawie ważnej karty dla osób niepełnosprawnych okazanej pracownikowi Ochrony Szpitala; bilety uprawniające do bezpłatnego wyjazdu z parkingu wydawane są przez Pracownika Ochrony.
 • pojazdy transportu sanitarnego i Pogotowia Ratunkowego;
 • pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej;
 • pacjenci korzystający z cyklicznych usług komercyjnych, na podstawie dowodu wpłaty za udzielane świadczenia; Bilety uprawniające do bezpłatnego wyjazdu z parkingu wydawane są przez Pracownika Kasy przy dokonywaniu płatności za świadczenie;
 • pojazdy innych podmiotów zwolnionych na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Naczelnego;
 • pracownicy uprawnieni na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Naczelnego.

Opłaty za parking można dokonać:

 • gotówką lub kartą u parkingowego w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku,
 • gotówką lub kartą w Sklepiku lub w Bistro na parterze szpitala
 • gotówką lub kartą w automacie znajdującym się na parterze budynku szpitala przy wyjściu,
 • kartą w automacie znajdującym się na parkingu.

Plan terenu Szpitala Żywiec

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
obowiązujący na terenie Szpitala Żywiec ul. Pola Lisickich 80

PRZEPISY OGÓLNE

1. Umowa o korzystanie z parkingu pracowniczego i parkingu płatnego, zwanymi w dalszej treści regulaminu także łącznie „Parkingiem”, zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren Szpitala Żywiec ul. Pola Lisickich 80, a kończy się wraz z wyjazdem z terenu szpitala. Wjazd na parking równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zarządzającym Parkingiem jest ICZ Properties Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, zwany w dalszej części Regulaminu „Szpitalem Żywiec”.
3. Dowodem zawarcia umowy jest w przypadku parkingu pracowniczego świadczenie pracy dla Szpitala Żywiec, w przypadku parkingu płatnego – bilet parkingowy lub potwierdzenie nabycia abonamentu.
4. Parking pracowniczy jest bezpłatny.
5. Przebywanie na terenie parkingu płatnego powyżej 15 minut jest płatne. Opłatę, z zastrzeżeniem przewidujących inne rozwiązanie postanowień niniejszego Regulaminu, uiszcza się w momencie wyjazdu w kasie automatycznej dedykowanej do obsługi parkingu płatnego.
6. Zwolnieni od opłat za wjazd i parkowanie są:

a) użytkownicy pojazdów korzystający z parkingu płatnego w czasie nieprzekraczającym 15 minut;
b) osoby niepełnosprawne na podstawie ważnej karty dla osób niepełnosprawnych okazanej pracownikowi Ochrony Szpitala; bilety uprawniające do bezpłatnego wyjazdu z parkingu wydawane są przez Pracownika Ochrony.
c) pojazdy transportu sanitarnego i Pogotowia Ratunkowego;
d) pojazdy Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej;
e) pacjenci korzystający z cyklicznych usług komercyjnych, na podstawie dowodu wpłaty za udzielane świadczenia; Bilety uprawniające do bezpłatnego wyjazdu z parkingu wydawane są przez Pracownika Kasy przy dokonywaniu płatności za świadczenie;
f) pojazdy innych podmiotów zwolnionych na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Naczelnego;
g) pracownicy uprawnieni na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora Naczelnego.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest zabronione i skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa.
8. Opłaty za parkowanie wnosi się w następujący sposób: parkujący wnosi opłatę bezgotówkowo kartą płatniczą w automacie na terenie parkingu płatnego lub gotówką w kasie gotówkowej automatycznej na parterze budynku szpitala w Holu Głównym na podstawie biletu parkingowego;
9. Opłaty wnosi się według cennika opłat parkingowych – Załącznik nr 2.
10. Za osobę upoważnioną do wyjazdu pojazdem z terenu parkingu płatnego uznaje się osobę przedkładającą przy wyjeździe głównym opłacony bilet parkingowy, który należy włożyć do czytnika przy wyjeździe .
11. Parking jest niestrzeżony.

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU, KONTROLA PARKOWANIA

Na terenie Szpitala Żywiec są wyznaczone miejsca do parkowania.
1. Na drogach wewnętrznych i na parkingach obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przepisy niniejszego Regulaminu.
2. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z zasadami określonymi w Regulaminie prowadzą upoważnieni pracownicy Szpitala Żywiec i wykonawcy usług w zakresie ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Szpitala Żywiec.
3. Wjazd i wyjazd
3.1 Przy wjeździe należy obowiązkowo:
a) zatrzymać się przy automacie biletowym;
b) uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego;
c) należy poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.
3.2 Przy wyjeździe należy obowiązkowo:
a) uiścić przygotowaną uprzednio opłatę w kasie automatycznej parkingu – czas wyjazdu w ciągu 9 minut;
b) zatrzymać się przy szlabanie wyjazdowym;
c) opłacony bilet parkingowy umieścić w automacie wyjazdowym;
d) należy poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.
3.3 Przy wjeździe i wyjeździe zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi obciążają użytkownika pojazdu.
4. Wjeżdżając i wyjeżdżając wjazdem na parking pracowniczy lub na podstawie abonamentu na parking płatny należy obowiązkowo:
a) zatrzymać się przy szlabanie i przyłożyć kartę do czytnika czekając na uruchomienie się systemu,
b) poczekać do pełnego otwarcia ramienia szlabanu.
5. Przy wjeździe i wyjeździe zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi obciążają użytkownika pojazdu.
6. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać ochronie obiektu.
7. Użytkownik pojazdu korzystający z Parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach oznaczonych jako miejsca przeznaczone do parkowania konkretnych pojazdów lub określonych kategorii pojazdów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWANIA PARKINGU

1. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego samego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane Szpitalowi Żywiec, a także osobom trzecim, przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu, na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.). Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania ochrony o takowym zdarzeniu, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu.
3. Osoby winne uszkodzenia urządzeń parkingowych ponoszą koszty ich naprawienia oraz koszty przestoju w pracy Parkingu (tj. utraconych korzyści z powodu nie działającego bądź niesprawnie funkcjonującego urządzenia, obliczone jako średnia dochodu z poprzedzających 30 dni działalności parkingu za każdy dzień przestoju urządzenia).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ PARKINGOWĄ

1. Szpital Żywiec w zamian za opłatę umożliwia wjazd na teren Parkingu Szpitala Żywiec.
2. Szpital Żywiec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku: siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
3. Wyłącza się odpowiedzialność Szpitala Żywiec z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
4. Szpital Żywiec nie prowadzi działalności związanej z nadzorem nad bezpieczeństwem zaparkowanych pojazdów.
5. Szpital Żywiec zapewnia informację o istnieniu wolnych miejsc parkingowych, w przypadku braku miejsc nie będzie możliwości wjazdu do momentu zwolnienia się miejsca na Parkingu.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Na terenie Parkingu nie wolno poruszać się z prędkością większą niż 10 km/h.
2. Na terenie Parkingu bezwzględnie zabronione są:
a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
b) składowanie paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również pustych pojemników po takich substancjach;
c) postój pojazdu z pracujących silnikiem;
d) parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zanieczyszczenie Parkingu.
3. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, napełnianie/uzupełnianie paliwa lub olejów, jak również inne czynności mogące spowodować zanieczyszczenie terenu i środowiska. W przypadku niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych pojazdu i innych substancji przewożonych należy niezwłocznie powiadomić pracownika ochrony.

KARY

1. Na terenie Parkingu obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego:
a) prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
b) prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie Parkingu wynosi 10 km/h,
c) zakaz pozostawiania pojazdu w miejscach utrudniających komunikację .
2. Niedostosowanie się do w/w przepisów prawa skutkuje odpowiedzialnością karną, wynikającą z przepisów ogólnych.
3. Wobec osób, które dopuszczą się naruszenia zasad korzystania z Parkingu lub przepisów bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje wynikające z właściwych przepisów prawa.

ZMIANY REGULAMINU

Zmiany niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Załącznik nr 1 – Wniosek o przydzielenie miejsca na parkingu komercyjnym.
2. Załącznik nr 2 – Cennik opłat parkingowych.

Załącznik nr 2 Cennik opłat parkingowych.

Opłaty za parkowanie na parkingu płatnym obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wg następujących stawek brutto:

1. Dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych parking jest płatny 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju,
2. Dla pracowników parkujących na podstawie abonamentu przydzielonego za zgodą Dyrektora Szpitala na wniosek pracownika, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu – 250,00 zł za każdy miesiąc korzystania z parkingu płatnego, z gwarancją miejsca parkingowego.
3. Dla Pacjentów podczas hospitalizacji w Szpitalu opłata za parking wynosi 22 zł za dobę, którą w dniu wypisu należy uregulować w kasie Szpitala na podstawie karty informacyjnej.
4. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata za parkowanie wynosi 50 PLN.
5. Maksymalny czas parkowania na parkingu płatnym wynosi 7 dni, z wyłączeniem Pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu. Po upływie tego czasu opłata parkingowa wynosi 200 zł za każdą dobę, a Zarządzający będzie miał prawo usunięcia pojazdu z terenu parkingu na koszt i ryzyko właściciela pojazdu. Do czasu usunięcia pojazdu ww. opłata jest naliczana w dalszym ciągu. Szpital Żywiec podejmuje swobodną decyzję co do tego czy usuwać pojazd, czy też w dalszym ciągu naliczać opłatę.

Skip to content