Teczki z dokumentami leżące na stole

Dokumentacja medyczna

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja może być udostępniona do wglądu, w formie odpisów lub wydruków, a także w formie elektronicznej.

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na żądanie osoby uprawnionej. Aby ją otrzymać pacjent lub osoba przez niego upoważniona powinna złożyć wniosek. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej wydawana jest bezpłatnie.

Dokumentacja może być udostępniona:

  1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie szpitala;
  2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
  4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. Na informatycznym nośniku danych.
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Archiwum znajduje się na parterze szpitala po prawej stronie rejestracji NFZ.

Skip to content