Budynek Szpitala Żywiec z powietrza

Klauzula dla kandydata

Administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających naszą Stronę jest ICZ Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, przy ul. Pola Lisickich 80, 34-300 Żywiec.

Ikona telefon

Skontaktuj się z nami

Rejestracja oraz informacja:
Od poniedziałku do piątku
7:00-19:00

Klikając w przycisk Wyślij, potwierdzam zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy”, a także wyrażam zgodę – w zakresie tam określonym – na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, przez ICZ Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie (w przypadku podania numeru telefonu) informacji związanej ze złożoną przeze mnie aplikacją rekrutacyjną. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji i udzielenia odpowiedzi na wysłaną aplikacje kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego jest: ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o.  z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ulicy Pola Lisickich 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000531095, NIP: 7010451363; REGON: 360317488, kapitał zakładowy 110 900,00 zł („Administrator” lub „my”).

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, nie dłużej jednak niż 3 lata po zakończeniu danej rekrutacji, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli „Zgadzam się na przetwarzanie przez ICZ HEALTHCARE SP. z o.o.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych podanych w treści wiadomości oraz przesłanym CV przetwarzane będą przez Administratora:

  1. w przypadku, gdy ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i oceny kandydata do pracy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest ich niezbędność w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z kandydatem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 1 Kodeksu pracy). Administrator może też przetwarzać inne dane, niż przewidziane w art. 221 § 1 (tj. inne niż imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), na podstawie Twojej dobrowolnej zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (np. CV) i ich wysłaniu do Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z odpowiednio art. 221a § 1 lub art. 221b § 1 Kodeksu pracy). Udzieloną zgodę można w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania tych danych spowoduje, iż Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Brak podania innych danych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, których podanie jest dobrowolne, nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  2. w przypadku, gdy ogłoszenie dotyczy współpracy na zasadzie B2B (umowa o współpracę między przedsiębiorcami), w celu doboru kontrahenta i nawiązania współpracy. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest ich niezbędność w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z kandydatem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie wykraczającym poza ten cel – zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę można w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. do celów przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazisz odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę można w każdym czasie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe zebrane podczas rekrutacji (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o wymienione powyżej podstawy prawny. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę (gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych), kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@szpitalzywiec.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas trwania rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i usuwamy je niezwłocznie po jej zakończeniu, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (tj. 3 lata), jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Na podstawie Twoich danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę (właściwych dla danego ogłoszenia, w związku z którym Administrator otrzymał aplikację), dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom naszych systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe mogą podlegać przekazywaniu do innych podmiotów z grupy kapitałowej Administratora, mających siedziby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Bezpieczeństwo danych jest w tym przypadku zapewnione przez wiążące reguły korporacyjne funkcjonujące w ramach tej grupy oraz standardowe klauzule ochrony danych, a w zakresie danych osobowych odbiorców objętych przepisami kanadyjskiej ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych, przekazywanych do Kanady – podstawą przekazania jest decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. nr 2002/2/WE w związku z art. 45 ust. 9 RODO.

Możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@szpitalzywiec.pl

Skip to content